بازدید شهنازی زاده از دکل حفاری شمال

7 شهريور 1395 ساعت 17:55

مدیرعامل شرکت متن هفته گذشته با سفر به خوزستان و غرب کارون بر روی دکل حفاری شمال رفت و از نزدیک با محمدزاده مدیرعامل این شرکت به گفت وگو پرداخت.کد مطلب: 14584

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/gallery/14584/1/بازدید-شهنازی-زاده-دکل-حفاری-شمال

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com