پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 20 دی 1398 ساعت 15:50 http://www.mizenaft.com/report/25819/ارزان-فروشی-قطر-انگلستان -------------------------------------------------- نگاهی به آخرین تحولات قیمتی گاز عنوان : ارزان‌فروشی قطر به انگلستان -------------------------------------------------- نگاهی به روند قیمت گاز در بازارهای آمریکا و شرق آسیا نشان می‌دهد بهای گاز در بازارهای اصلی گاز با کاهش همراه بوده و ارزان‌ترین گاز نیز توسط قطر به انگلستان صادر شده است. متن : به گزارش میز نفت، یکی از تفاوت های قیمت گذاریگازبا نفت خام در این است محموله های گاز در سه بازار اصلی مورد معاملهقرارمی گیرند کهاختلافقیمت زیادی با یکدیگر دارند. یکی از این بازارها، بازارگازآمریکا است که به بازار هنری آپمشهوراست کهبر اساسمیزانعرضه و تقاضاقیمت گذاری می شود. قیمت گازبر اساسواردات گاز و تولید گاز از میادینداخلیآمریکا مشخص می شود. در این کشورگازبهصورتآزادانه تجارت می شود و مهم ترین و مشهورترین نهاد جهت قیمت گذاری گاز طبیعی در ایالات متحده، همین بازار است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیتمطلوبتولید گاز در آمریکا و با توجه به قرارداشتنحجم ذخایر عملیاتی گاز طبیعی در سطح میانگین ۵ سال قبل، قیمت گاز با حالت نوسانی رو به رو بوده است. قیمت گاز درآخرینروز ماه اکتبر (دی ماهسال جاری)معادل۲.۶۸ دلار در هر میلیون BTU بود به ۲.۸۴ دلار طی هفته های گذشته رسیدامادر تاریخ ۲۷ نوامبر (۶ آذر ماه) به رقم ۲.۲۳ دلار رسید که به معنای افت ۱۳ درصدی قیمتگازطی یک ماه است. در بازار شیکاگو نیز چنین روندی حاکم بود و قیمت هر میلیون BTU گاز طی یک ماه از رقم ۲.۵۷ دلار به ۲.۵۲ دلار رسید. یکی از دلایلعمدهکاهش قیمت گاز در آمریکا را کاهش تولیدگازبوده است؛ بر اساسآماری کهادارهاطلاعات انرژی آمریکا منتشر کرده است تولید گاز این کشور در ماه سپتامبر (مهر - آبان سال جاری) به رقم ۸۶ میلیاردمتر مکعبکاهش یافته که نشان ازنزولکاهش ۲.۴ درصدی نسبت به گذشته است. میزان واردات خالصگازاین کشور هم با افزایش ۱۳ درصدی به ۵.۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. با توجه به سطح مصرف ۶۲.۷ میلیاردمترمکعبیگاز در آمریکا،حدود۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به مخازن ذخیره سازیتزریق شدهاست. بیشترین حجم مصرف گاز در آمریکا متعلق به بخش نیروگاه هاست به طوری که آمریکا برای تأمین برقخود حدود۵۰ درصدگازمصرفی اش را راهی نیروگاه ها می کند. همچنین ۲۸.۴ درصد گازی که در آمریکا مصرف می شود مربوط به بخش صنعت است کهنشان دهندهاهمیتگازدر امنیت ملی این کشور است. اختلافقیمت در شرق آسیا امادربازارشمال شرق آسیا ، قیمت محموله های گاز طبیعی مایع - LNG روندنزولیرا تجربه کرد. قیمت گاز در این بازار در تاریخ ۲۸ اکتبر (آذر-دی ماهسال جاری)معادل۶.۲۵ دلار بود که با کاهش ۱۲.۸ درصدی قیمت به ۵.۴۵ دلار در تاریخ ۲۵ نوامبر رسید. میانگین قیمت هر میلیون BTU در بازار شمال شرق آسیا در ماه نوامبرمعادل۵.۶۳ دلار بود که نسبت به میانگین قیمت در ماه اکتبر با کاهش ۹.۹ درصدیمواجهشده است. در بازار جنوب شرقی آسیا ولی شرایط متفاوت بود به نحوی که میانگین قیمت واردات LNG با ۶.۵ درصد افزایش به رقم ۹.۸ دلار رسید. چینی ها نیز با افزایش قیمتمواجهبودند و محموله های گاز را به ازای هر میلیون BTU به قیمت ۸.۸۱ دلار خریدند که نشاندهنده افزایش ۴.۳ درصدی قیمتگازنسبت به ماه گذشته اش است. ژاپنامابا کاهش قیمتمواجهشد و هر میلیون BTU گاز را به بهای ۹.۴۷ دلار خرید که این رقم نسبت به ماه گذشته کاهش ۶.۲ درصدی میانگین قیمت را نشان می دهد. گران ترین گاز اروپا در بازار اروپای جنوب غربی که یکی دیگر از بازارهای اصلی گازی است، قیمت هر میلیون BTU در ماه نوامبر به ۴.۹ دلار رسید که بیانگر کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه گذشته اش بود. از سویی دیگر در بازار انگلیس افزایش قیمت گاز حاکم بود؛ قیمت گاز طبیعی حمل شده توسط خط لوله از ۳.۳۹ دلار در ماه اکتبر به رقم ۵.۴۳ دلار در ماه نوامبر افزایش یافت؛ یعنی افزایش ۶۰ درصدی قیمت را تجربه کرده است. در ماه نوامبرامامیانگین قیمت وارداتگازطبیعی کشورهای اروپاییمعادل۴.۰۶ دلار در هر میلیون BTU بود که تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته اش نداشت. ارزان ترین گازی که در معادلات نوامبر به ثبت رسیده، مربوط به صادرات گاز قطر به انگلستان با میانگین ۲.۶۴ دلار و گران ترین آن مربوط به گازی است که توسط الجزایر از طریق خط لوله به اسپانیا می رود با قیمتیمعادل۶.۵۳ دلار در هر میلیون BTU. هر میلیون BTU گاز طبیعیمعادل۲۸.۳متر مکعبگاز است. منبع: مهر