فيلم|

چه مديراني رفتني شدند؟

26 شهريور 1397 ساعت 10:03

توضيحات سعيدي درباره مديراني که بايد بروند.| از نهادهاي دولتي تا عمومي؛ کساني که بازنشستگي خود را به تعويق انداخته‌اند هم بايد بروند.


براي دانلود، اينجا کليک کنيد.


کد مطلب: 21972

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/21972/مديراني-رفتني-شدند

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com