پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 15 شهريور 1400 ساعت 11:53 https://www.mizenaft.com/news/30848/معاونان-وزیر-چگونه-انتخاب-می-شوند -------------------------------------------------- همه چیز در نهاد ریاست جمهوری عنوان : معاونان وزیر چگونه انتخاب می‌شوند؟ -------------------------------------------------- برخی کارشناسان معتقدند این فرمول برای انتخاب معاونان وزیر، نقش وزیر را در راهبری نهاد زیر نظر خود به شدت کاهش داده و قدرت و اختیار وزیر را برای تصمیم گیزی کاهش می‌دهد. متن : میز نفت| چه در وزارت نفت و چه در سایر نهادهای زیر نظر قوه مجریه، انتصابات چندان در دست وزیر  نیست. طبق دستورالعملی که طراحی شده، وزیر می‌تواند برای هر یک از معاونت‌های وزارتخانه چند نفر را به نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دهد تا کارگروه‌های تخصصی با بررسی لیست، نفر اصلی را انتخاب کرده و حکم مدیریتش را امضا کنند. به همین دلیل است که معاونان رئیس جمهور بویژه در حوزه اقتصادی نقش پر رنگی در چیدمان معاونان وزرا دارند. مخبر دزفولی به عنوان فرمانده تیم اقتصادی، فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیسی، میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان و برنامه و محسن رضایی با سمت معاون اقتصادی، زورآزمایی و چیدمان افراد نزدیک به خود را با همه توان به ‌پیش می‌برند. برخی کارشناسان معتقدند این فرمول برای انتخاب معاونان وزیر، نقش وزیر را در راهبری نهاد زیر نظر خود به شدت کاهش داده و قدرت و اختیار وزیر را برای تصمیم گیزی کاهش می‌دهد.